Wczytuję dane...
Regulamin Foto konkurs Fender

Foto konkurs z Pasją

Nagroda główna: nowa gitara Fender Player Stratocaster MN PWT

Zasady:
1. Kup w sklepie Pasja (sklep stacjonarny lub internetowy www.sklep-muzyczny.com.pl) produkt marki Fender.
2. Zrób ciekawe, oryginalne zdjęcie z kupionym przedmiotem.
3. Opublikuj zdjęcie w komentarzach pod postem konkursowym na FB dodając #pasja #fender.
4. 6 grudnia 2019 komisja składająca się z pracowników sklepu wybierze najlepsze zdjęcie i ogłosi zwycięzcę na FB.
5. Zdjęcia można publikować między 09.11.2019, a 05.12.2019.
6. Zwycięzca musi stawić się u nas osobiście z paragonem/fakturą zakupu fotografowanego przedmiotu.
7. Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://sklep-muzyczny.com.pl/FOTOKONKURS-FB-2019


REGULAMIN KONKURSU “Foto konkurs z Pasją”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („ Regulamin ”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu “Foto konkurs z Pasją” („ Konkurs ”), organizowanego na stronie https://www.facebook.com/sklepmuzycznypasja/ (@sklepmuzycznypasja).
2. Organizatorem Konkursu („Organizator” ) jest Pasja Jolanta Zalewska z siedzibą w Warszawie, ul. Wiktorska 7/11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 47578, NIP 1130498252, REGON 017515857, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
3. Konkurs odbędzie się w dniach 09.11.2019 - 05.12.2019 na stronie https://www.facebook.com/sklepmuzycznypasja/.
4. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem ” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych.
5. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora w ramach stosunku pracy, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy świadczenia usług, zlecenia, umowy o dzieło).
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
7. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu zamieszonym pod adresem https://sklep-muzyczny.com.pl/FOTOKONKURS-FB-2019. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
8. Zadaniem Uczestnika będzie udostępnienie na stronie wydarzenia, interesującego zdjęcia produktu marki Fender, zakupionego w trakcie trwania konkursu w Sklepie Muzycznym Pasja (stacjonarnym lub internetowym www.sklep-muzyczny.com.pl).
9. Jedna osoba może opublikować jedno zdjęcie zakupionego przedmiotu.
10. Uczestnicy muszą posiadać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura), fotografowanego produktu.
11. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach 09.11.2019 – 05.12.2019.
12. Zwycięskie zdjęcie zostanie wybrane przez Komisję, złożoną z pracowników sklepu.
14. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
15. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
16. Gdyby osoba, co do której istniały podstawy do jej wykluczenia z konkursu zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, została Laureatem, wówczas traci ona prawo do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa zbierze się ponownie i dokona wyboru nowego Zwycięzcy.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.
1. W konkursie są przewidziane następujące nagrody:
a. 1 Miejsce- gitara Fender Player Stratocaster MN PWT
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
4. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 06.12.2019 na stronie wydarzenia na portalu Facebook.

5. Laureat I Miejsca musi zgłosić się osobiście po odbiór nagrody wraz z dowodem zakupu produktu, którego zdjęcie było wykonywane.
6. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania Nagrody, jednocześnie Zwycięzca I Miejsca uzyskuje uprawnienie do dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 10% wartości nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej wygranych w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie wpłacona przez Organizatora na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie może zostać przekazana Uczestnikowi w innej formie, aniżeli w postaci zaliczenia na stosowny podatek dochodowy.

§ 3. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
3. Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata, rozliczenia podatkowego Laureata, rozpoznania reklamacji, przekazania Nagrody oraz zamieszczenia informacji o Laureacie. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ RODO ”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, z zakresu niszczenia dokumentów.
8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
a. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
b. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.sklep-muzyczny.com.pl/fotokonkurs_Pasja
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.
4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora przez Uczestnika w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 1 ust. 3 Regulaminu lub e-mailem na adres: sklep@sklep-muzyczny.com.pl .
5. Reklamacja powinna zawierać: przyczynę reklamacji oraz dane personalne umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
7. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


Kwestionariusz PIT-8C do wypełnienia przez zwycięzcę znajduje się TUTAJ