Wczytuję dane...
Wzór Odstąpienia od umowy

Wzór odstąpienia od umowy

................................, dnia .................

Imię i nazwisko: …..............................................................

Adres zamieszkania: …......................................................
…........................................................................................

Pasja Jolanta Zalewska
ul. Wiktorska 7/11
02-587 Warszawa
sklep@sklep-muzyczny.com.pl

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy zakupu :
- ………....................................................................................................................................
- ………....................................................................................................................................
- ……........................................................................................................................................

nr zamówienia: ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) na konto nr ...........................................................................................................................

podpis Konsumenta

1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.